Code of conduct

Generella riktlinjer

 • Albin Components har tagit fram dessa riktlinjer, Code of conduct, som täcker ett stort antal affärsetiska frågor och utgör grunden för hur vi skapar våra policys och rutiner. Detta dokument revideras minst en gång per år. Nya medarbetare informeras om innehållet i detta dokument som en del av introduktionen av nyanställda. Samtlig personal utbildas/informeras om innehållet, d.v.s. om affärsetik, miljöhänsyn/användning av företagets tillgångar samt arbetsmiljö etc. minst en gång per år. Ansvar: VD.
 • Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden. Alla medarbetare på Albin Components har ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som bygger upp Albin Components värdegrund och som skapar förhållningssätt som vi kan vara stolta över.
 • Ledningen på Albin Components är angelägen om att alla engagerar sig i detta och att samtliga medarbetare i företaget bidrar till en god verksamhet präglad av trivsel och trygghet.
 • Albin Components affärsetiska riktlinjer gäller primärt för styrelsemedlemmar, ledare, medarbetare, inhyrda konsulter och andra som uppträder på Albin Components vägnar.
 • Albin Components AB tillåter inte barnarbete. Gäller även för de leverantörer som används. Generellt ska arbetstagare vara över 18 år. Undantag kan ske för sommarjobbare som utför indirekt arbete såsom fastighetsskötsel, arbetstagare ska dock alltid vara minst 16 år fyllda.
 • Det är linjechefernas ansvar att göra dessa riktlinjer tydliga och att se till att dessa följs. Som medarbetare i, eller knuten till Albin Components, är du skyldig att sätta dig in i och följa riktlinjerna.
 • Albin Components ska följa alla gällande offentliga lagar och regler. Den som bryter mot Albin Components regler eller riktlinjer måste vara beredd på att bli mött med konsekvenser anpassade till förbrytelsens omfattning.
 • Det samma gäller internt satta riktlinjer. Det är den enskilde anställdes personliga ansvar att sätta sig in i, samt följa de lagar, regler och satta riktlinjer som finns, inklusive de som rör bokföring.

Personligt beteende

 • Agera etiskt och med integritet.
 • Agera enligt gällande lagar, föreskrifter, gällande policies och gällande koder.
 • Fatta dina beslut opartiskt och snabbt; detta med hänsyn till all tillgänglig information, lagar och föreskrifter som kan hänvisas till ämnet.
 • Behandla dina kollegor med respekt, artighet, hederligt och rättvist, och var uppmärksam på deras rättigheter, säkerhet och välbefinnande.
 • Det är inte tillåtet att diskriminera eller mobba.
 • Bidra till en harmonisk, säker och produktiv arbetsmiljö.

Kommunikation och konfidentiell information

 • Avslöja ingen konfidentiell information som har erhållits på arbetsplatsen och som inte strider mot gällande lagar och föreskrifter.
 • Missbruka inte konfidentiell information för egen eller annans förtjänst.
 • Respektera all konfidentiell information som kan knytas till en persons egen integritet.
 • Möjlighet att rapportera försummelser mot företagets uppförandekod ska ges till alla anställa på Albin Components AB.

Korruption och bedrägerier

 • Engagera dig inte i korruption och bedrägerier.
 • Rapportera alla fall av korruption och bedrägeri.
 • Rapportera brott mot uppförandekoden.

Användning av företagets tillgångar

 • Företagets kreditkort ska enbart användas till arbetsrelaterade inköp.
 • Använd inte arbetstiden för personlig förtjänst.
 • Förhåll dig till företagets policies angående användandet av data och kommunikation, och använd resurserna på ett praktiskt och ansvarsfullt sätt och var försiktig med resande i tjänsten: resandet ska tillämpas bara när det är strikt nödvändigt.

Backup av data och informationsanvändning

 • Arkivera alla handlingar och anledningar som är grund till beslutsunderlag för att säkerställa transparens.
 • Se till att alla handlingar arkiveras på en säker och tillförlitlig plats.

Intressekonflikter

 • Försäkra dig om att dina personliga och finansiella intressen inte kommer i konflikt med din förmåga att klara av ditt arbete på ett opartiskt sätt.
 • Förklara och berätta om det finns intressekonflikter som kan påverka din förmåga att klara av ditt arbete.

Diskriminering

 • Diskriminering som baseras på religion, ras, etnisk bakgrund, fysiska handicap, sexuell läggning och nationalitet är inte tillåten.